Christmas Break Practice Schedule – 2022

December 16, 2022 - 10:39 am

Christmas Break Practice Schedule 2022

Saturday – 12/24 – Christmas Eve

Sunday – 12/25 – Christmas

Monday – 12/26:  Boys V & JV 11:00-1:00pm / Girls V & JV 1:30-3:30pm / Boys Freshman 4:00-6:00pm /

Tuesday – 12/27: Girls V @ Holiday Tournament / Girls Freshman 8:00-10:00am / Cheer 10:00-12:00pm / Boys V & JV – TBA / Boys Freshman Home Game @ 4:00pm /

Wednesday – 12/28: Girls V @ Holiday Tournament / Boys V @ Holiday Tournament /

Thursday – 12/29: Boys V @ Holiday Tournament /Cheer 10:00-12:00pm / Girls Freshman 12:00-2:00pm / Girls V & JV 2:00-4:00pm

Friday – 12/30: Boys Freshman 9:00-11:00am / Boys V & JV – TBA / Girls Triple Header @ Wolcott

Saturday – 12/31: New Year’s Eve

Sunday – 1/1:  Girls V & JV 12:30-2:30 / Boys V & JV 2:30-4:30

Monday – 1/2: Boys and Girls Freshman 2:00-4:00pm / Girls V & JV 4:00-6:00pm / Boys V & JV 6:00-8:00pm

Tuesday – 1/3:  Boys & Girls Basketball Games

  • Wrestling – 12/26 thru 12/30: 9:00-11:30am
  • Track & Field – Friday 12/23 & 12/27 thru 12/29: 5:00-6:30pm